Hva gjør en SHA-Koordinator

22 januar 2024
Eivind Øi

editorial

En sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)-koordinator spiller en kritisk rolle i bygge- og anleggsprosjekter. Med et stadig økende fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet på byggeplasser, har behovet for dyktige SHA-koordinatorer aldri vært større. Koordinatoren skal sikre at arbeidet på en bygge- eller anleggsplass utføres i overensstemmelse med gjeldende forskrifter og sikkerhetsprosedyrer. 

SHA-koordinators ansvarsområder

En sha-koordinator har hovedansvaret for helse, miljø og sikkerhet på bygge- eller anleggsplassen. Deres oppgaver strekker seg fra tidlig planlegging til den daglige driften. Opprettelsen av en detaljert SHA-plan er en av de første og viktigste oppgavene. Dette dokumentet definerer prosedyrer for å håndtere potensielle farer, rutiner for nødsituasjoner, og inkluderer en risikovurdering som kartlegger mulige risikoer som kan oppstå i løpet av prosjektet.

Utover å utvikle SHA-planer, er koordinatoren ansvarlig for å sikre at alle ansatte er kjent med sikkerhetsreglene og prosedyrene som er på plass. Dette kan involvere å organisere opplæring og sørge for at nødvendig sikkerhetsutstyr er tilgjengelig og brukes korrekt. Et annet viktig ansvarsområde er jevnlig inspeksjon av arbeidsstedet for å identifisere og korrigere potensielle risikoer. SHA-koordinatoren må også være i stand til å håndtere og rapportere ulykker og nesten-ulykker, samt å følge opp med etterforskning og iverksette tiltak for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

sha-koordinator

Samspill og samarbeid

En SHA-koordinator må ha utmerkede kommunikasjonsevner, da rollen krever kontinuerlig samspill med mange ulike aktører i et prosjekt. De må samarbeide tett med byggeplassledelsen, underentreprenører, ingeniører, og arbeidstakere for å sikre at alle forstår og følger SHA-planen. Dette involverer ofte forhandlinger og konfliktløsning, for ikke bare å sikre at prosedyrer blir fulgt, men også for å opprettholde en god arbeidsatmosfære.

I tillegg til intern samhandling, er SHA-koordinatoren også virksomhetens ansikt utad i møte med offentlige tilsynsmyndigheter, som Arbeidstilsynet. Koordinatorens evne til å samarbeide og kommunisere effektivt med disse eksterne parter er avgjørende for prosjektets rykte og for å sikre etterlevelse av lovgivning og forskrifter.

Utfordringer og betraktninger

SHA-kordinatorens rolle er kompleks og kommer med sitt sett av utfordringer. De må besitte en grundig forståelse av den relevante lovgivingen og ha kunnskapen til å anvende dette i praksis. Dessuten, med et byggeprosjekts stadig skiftende natur, må koordinatoren være tilpasningsdyktig og i stand til å respondere raskt og effektivt på nye situasjoner og risikoer som oppstår.

En vellykket SHA-koordinator må også balansere behovet for sikkerhet med produktivitetsmål. Dette krever ofte kreativ problemløsing og innovativ tankegang for å implementere sikkerhetstiltak som ikke hindrer byggeprosessens fremgang.

Flere nyheter